Thông tin đại hội cổ đông 2020


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông về về thông tin đại hội cổ đông 2020

Danh Sách Cổ Đông

Nghị Quyết

Biên Bản Kiểm Phiếu

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Về việc thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản ngày 23/04/2020

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông

images/rest/documentConversion/latest/conversion/thumbnail/51970088/1.jpg

images/rest/documentConversion/latest/conversion/thumbnail/51970089/1.jpg

images/rest/documentConversion/latest/conversion/thumbnail/51970087/1.jpg