Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ thường niên cá nhân

Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ thường niên cá nhân
Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ thường niên cá nhân
Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ thường niên cá nhân
Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ thường niên cá nhân
Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ thường niên cá nhân