Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 20123 của Công ty

Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 20123 của Công ty
Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 20123 của Công ty
Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 20123 của Công ty
Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 20123 của Công ty
Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 20123 của Công ty